NOVI SAD - Bulevar

Utorak,   21:00 - 23:00

Bonus Prize - Bulevar (NS)

10 x 2000 rsd

Min. bet - 6 rsd

Utorak,   21:00 - 23:00

Happy Hour - Bulevar (NS)

3500 - 7000

Min. bet - 6 rsd

Četvrtak,   21:30 - 00:00

Jackpot Party - Novi Sad

1500 - 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Četvrtak,   21:30 - 00:00

Bonus Prize - Novi Sad

10 x 2000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Petak,   09:00 - 16:00

Greb-Greb vaučeri - Bulevar NS

500 - 2000 rsd

Min. bet - rsd

Subota,   21:30 - 00:00

Bonus Prize - Novi Sad

10 x 2000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Subota,   21:30 - 00:00

Jackpot Party - Novi Sad

1500 - 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd